RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnobrzeski Dom Kultury reprezentowany przez Dyrektora. Dane kontaktowe administratora danych osobowych to: Tarnobrzeski Dom Kultury , ul. J. Słowackiego 2,
  39-400 Tarnobrzeg, 0 15 822 21 10,
  e-mail: sekretariat@tdk.tarnobrzeg.pl.
 2. Dyrektor będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:
 3. wykonywać zadania realizowane w Tarnobrzeskim Domu Kultury należące do zadań własnych instytucji lub instytucji powierzonych,
 4. prowadzić postępowania w należących do właściwości Dyrektora sprawach indywidualnych,
 5. wypełniać obowiązki prawne ciążące na Dyrektorze,
 6. wykonywać umowy, których Pani/Pan jest stroną lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:
 8. niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1,b RODO),
 9. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 10. Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu w załatwianych
  przez Panią/Pana sprawach w Tarnobrzeskim Domu Kultury (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 11. W niektórych sytuacjach Dyrektor ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa, albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania zawartych przez siebie umów. Dyrektor może przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie trzem grupom:
 12. osobom przez siebie upoważnionym – pracownikom Tarnobrzeskiego Domu Kultury, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 13. podmiotom przetwarzającym – którym Dyrektor zleci czynności wymagające przetwarzania danych,
 14. innym odbiorcom danych – np. operatorowi pocztowemu, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, hostingodawcom, dostawcom systemów mailingowych.
 15. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
 16. Ma Pan/Pan prawo do:
 • żądania udostępniania swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy.
  W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania nie będą mogły zostać zrealizowane względem Pani/Pana cele określone w pkt 3.
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym profilowaniu.