Zasady bezpieczeństwa

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Tarnobrzeskim Domu Kultury dotycząca ochrony przed koronawirusem SARS – CoV – 2

Działając na podstawie – ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020  poz. 325), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych   rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych  nimi sytuacji kryzysowych  (t. j. Dz. U.2020 poz. 1842 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 11 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1054).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w TDK obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

I INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w TDK odpowiada Dyrektor Tarnobrzeskiego Domu Kultury w Tarnobrzegu, zwany dalej Dyrektorem, który:
  – współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  – instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
 1. Ze względów bezpieczeństwa obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na terenie TDK w okresie 26 czerwca- 31 sierpnia 2021 r.:
  – galeria duży hol – 6 osób
  – galeria mały hol –  4 osób
  – sala kameralna –  75 osób
  – sala widowiskowa –  238 osób.
 1. Przy wejściu głównym do budynku znajdują się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni, wynoszący min. 1,5 m.
 3. W przypadku, kiedy niemożliwe jest zachowanie dystansu pracownicy wyposażeni są w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos – maseczka, fartuchy w razie potrzeb oraz instrukcje prawidłowego ich stosowania zapewnia się pracownikom (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników mających kontakt z osobami odwiedzającymi placówkę).
 4. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucać należy jedynie do odpowiednio oznakowanych zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy.
 5. Do pracy w TDK przychodzą jedynie zdrowe osoby. Do instytucji nie będą wpuszczani pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.
 6. Dozorca lub inna wyznaczona osoba we współpracy z innymi pracownikami odpowiada za monitorowanie i przestrzeganie przez wszystkie osoby przebywające na terenie TDK reżimu sanitarnego (np. zachowywania odstępów, używania płynów odkażających, maseczek).
 7. W miarę możliwości nie angażuje się do prowadzenia zajęć osób powyżej 60. roku życia lub osób z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają się do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
 8. Pracę organizuje się z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego z zabezpieczeniem niezbędnej rezerwy kadrowej (na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego).
 9. Osoby przebywające na terenie TDK obowiązkowo przestrzegają zasady zasłaniania ust i nosa przy pomocy wyłącznie maseczki.
  Ograniczenie to nie dotyczy:
  1).  dzieci do 5 lat.
  2). Osoby, która nie może zakryć ust, lub nosa z powodu:
  – częściowych zaburzeń rozwoju psychicznego, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  – trudności w samodzielnym zakrywaniu lub odkrywaniu ust i nosa.
 10. Zwiedzanie wystaw odbywa się wyłącznie indywidualnie, z zachowaniem 2- metrowego dystansu od innych zwiedzających.
 11. TDK nie prowadzi punktu sprzedaży maseczek.
 12. Zawiesza się czasowo korzystanie z szatni.
 13. Zabrania się przynoszenia i przechowywania w budynku bagaży, rolek, hulajnóg, wózków dziecięcych itp.

 

II OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW.

Każdy pracownik Tarnobrzeskiego Domu Kultury zobowiązany jest do:
1) postępowania zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa oraz współdziałania z Dyrektorem w realizacji zadań związanych z ochroną życia i zdrowia;
2) stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej:
– regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
– zasłaniania twarzy jednorazową chusteczka, bądź łokciem podczas kichania, czy kasłania,
– unikania dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust i oczu,
2) dezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do budynku;
3) niezwłocznego poinformowania Dyrektora lub osobę go zastępującą w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u osób przebywających na terenie TDK, w tym zwłaszcza u pracowników i uczestników zajęć;
4) ograniczenia osobistych kontaktów w czasie pracy – przerwy pracownicy spędzają indywidualnie (nie grupują się), a w sytuacji, gdy spotykają się w celu wykonania wspólnego zadania pracują w odległości minimum 1,5 m od siebie oraz mają zasłoniętą twarz maseczką;
5) dołożenia wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, klucze i inne sprzęty biurowe.

III  HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI.

 1. W TDK zapewnia się:
  1) odpowiedni sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które pozwolą na bezpieczne korzystanie z pomieszczeń instytucji i sprzętów;
  2) płyn/żel do dezynfekcji rąk (min. 60% alkoholu) – przy wejściu do budynku oraz w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki dla pracowników odbierających produkty od dostawców zewnętrznych oraz dla personelu sprzątającego;
  3) instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych przy dozownikach z płynem;
  4) bezdotykowy termometr;
  5) zamykane i opisane kosze na zużyte środki ochrony indywidualnej.
 1. W TDK wyznacza się pomieszczenie przeznaczone do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Miejsce to jest zaopatrzone w maseczki lub przyłbicę, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. Dyrektor zapewnia pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom, uczestnikom zajęć jak i rodzicom, a także wszystkim osobom korzystającym z oferty TDK.
 3. Dyrektor nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników, zgodnie z powierzonymi im obowiązkami, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów włączników świateł , drzwi, okien, oparć krzeseł, framug, skrzydeł drzwi. uchwytów, klawiatur, słuchawki telefonu itp.
 4. Osoby sprzątające w TDK:
  – po każdym dniu myją i dezynfekują: poręcze, kurki przy kranach, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają pracownicy i uczestnicy zajęć, drzwi wejściowe do instytucji,
  – przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, przestrzegają czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczestnicy i pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji,
  – myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.
  – pracują w rękawiczkach jednorazowych, osłonie na usta i nos – maseczka, oraz używają innych środków ochrony indywidualnej zalecanych w Karcie Charakterystyki danego środka
 5. W czasie projekcji filmów w Kinie Wisła sprzątanie, dezynfekcja toalet odbywa się ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę.

 

IV PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19.

 1. Wszyscy pracownicy placówki powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownia ma on bezwzględnie pozostać w domu oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ, który po przeprowadzonym wywiadzie w czasie teleporady podejmie decyzję o dalszych czynnościach dla pracownika. Jeżeli lekarz zdecyduje o zleceniu testu w kierunku SARS-Cov-2 pracownik poddany jest automatycznej kwarantannie, która trwa od dnia następującego po skierowaniu na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny, nie później niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do diagnostyki laboratoryjnej; Nakazuje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 2. W TDK wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, osoba ta niezwłocznie przerywa swoją pracę
  i informuje o tym fakcie Dyrektora lub osobę zastępującą, jednocześnie zachowując stosowny dystans i środki ostrożności. Zaleca się, by informację tę przekazać telefonicznie.
 4. Pracownik zostaje odesłany do domu transportem własnym lub sanitarnym.
 5. Pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 6. Jeśli pracownik ma wiedzę, że nastąpił bliski kontakt z osobą zakażoną powinien wysłać zgłoszenie do sanepidu,. Dotyczy to kontaktu z osobą, która uzyskała potwierdzony, pozytywny wynik testu PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Aby wysłać zgłoszenie do objęcia przez sanepid kwarantanną, należy skorzystać z formularza online: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne. Powinien on zostać w domu do momentu otrzymania decyzji o nałożeniu kwarantanny. Informacja ta zostanie przekazana telefonicznie, poprzez automatyczne powiadomienie o kwarantannie.
 7. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19, w tym izolatorium, jest niezwłocznie skrupulatnie myte, a powierzchnie
  dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 8. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 9. Ustala się, o ile to możliwe, listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach TDK, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt
  z zakażonym.
 10. Jeżeli niepełnoletni uczestnik zajęć TDK przejawia niepokojące objawy choroby (takie jak kaszel, gorączka, duszności, katar) należy niezwłocznie odizolować go od grupy w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania uczestnika z TDK.
 11. Pracownik, który zauważył u uczestnika zajęć objawy chorobowe niezwłocznie izoluje go od reszty grupy w wyznaczonym do tego pomieszczeniu oraz telefonicznie informuje o tym Dyrektora lub osobę go zastępującą.
 12. Osoba wyznaczona przez Dyrektora niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z TDK informując o zaistniałej sytuacji.
 13. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 14. Wskazany przez Dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 15. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innego, pustego pomieszczenia, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi, jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja stolików, krzeseł itp.).
 16. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 17. Rodzice izolowanego uczestnika zajęć odbierają go z TDK przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 18. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych uczestników zajęć, czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 19. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję dotyczącą dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie TDK zakażenia.

V. TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W PROCEDURZE.

Korekt w procedurze dokonuje Dyrektor w sytuacji zmian aktów prawnych lub zaleceń i dyspozycji Ministerstwa Zdrowia oraz GIS-u.
Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów stanowiących integralną część Procedury

VI. PROCEDURA ZAWIERA ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 – Regulamin określający zasady prowadzenia zajęć artystycznych w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego.
2. Załącznik nr 2 – Regulamin Kina Wisła w czasie zagrożenia epidemiologicznego

VII. INSTRUKCJE:

– mycia rąk
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

– dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

– prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

– prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

– gospodarowanie odpadami
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

VIII.  Do przestrzegania procedury zobowiązani są Dyrektor, wszyscy pracownicy TDK, uczestnicy zajęć, ich opiekunowie, uczestnicy seansów filmowych, galerii i wszystkie odwiedzające TDK.

Procedura wchodzi w życie 26.06.2021 r.

Załącznik nr 1
do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Tarnobrzeskim Domu Kultury dotycząca ochrony przed koronawirusem SARS – CoV – 2

Regulamin określający zasady prowadzenia zajęć artystycznych w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego

 1. Tarnobrzeski Dom Kultury organizuje zajęcia dla uczestników, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania z oferty Tarnobrzeskiego Domu Kultury i podpisali oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1.
 2. Zajęcia odbywają się w pracowniach i salach z zachowaniem zasady 10 m2 na osobę. Do przestrzeni tej nie wlicza się innych pomieszczeń pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno sanitarnych – np. łazienek).
 3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby objęte kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 10 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 5. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 6. Uczestnicy zajęć do Tarnobrzeskiego Domu Kultury są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 7. Przy wejściem do budynku umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, nakazuje się wszystkim osobom wchodzącym dezynfekcję rąk oraz posiadanie osłony na usta i nos wyłącznie maseczka.
 8. Pracownik Tarnobrzeskiego Domu Kultury wyznaczony do obsługi zajęć dba o to, by uczestnik zajęć po wejściu do obiektu, zdezynfekował ręce oraz trafił do sali, w której będą odbywały się zajęcia.
 9. Uczestnicy mają obowiązek przybyć na zajęcia nie wcześniej niż 5 min. przed ich rozpoczęciem w celu uniknięcia kontaktu z uczestnikami poprzednich grup. Uczestnicy powinni być przebrani w strój (jeżeli jest wymagany) odpowiedni do rodzaju zajęć.
 10. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić do sali, w której odbywają się zajęcia. Mogą oni wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady: jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa maseczką, dezynfekcja rąk).
 11. Uczestnik zajęć nie może wnosić do obiektu Tarnobrzeskiego Domu Kultury żadnych przedmiotów, które nie są niezbędne do realizacji zajęć, w których uczestniczy.
 12. Na zajęciach jest zabronione używanie telefonów komórkowych.
 13. Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów.
 14. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczestników powinny wynosić min. 2 m, dotyczy to również zajęć indywidualnych.
 15. Prowadzący zajęcia wietrzą sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 16. Prowadzący zajęcia przypominają uczestnikom zajęć o dezynfekcji i myciu rąk w szczególności po każdorazowym korzystaniu z toalety i zakończeniu zajęć.
 17. Pracownik wyznaczony do obsługi zajęć dba także o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.
 18. Po zakończeniu zajęć w Tarnobrzeskim Domu Kultury, uczestnik wraca do oczekującego w wyznaczonym obszarze rodzica/opiekuna prawnego z zachowaniem dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników Tarnobrzeskiego Domu Kultury oraz innych uczestników zajęć i ich rodziców wynoszącego min. 2 m.
 19. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, którzy w karcie uczestnictwa zawarli informację o osobistym przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z Tarnobrzeskiego Domu Kultury zobowiązani są do zachowania tej zasady i zobligowani do punktualnego odbierania dziecka.
 20. Ogranicza się przebywanie w TDK osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
 21. Osoby wchodzące do budynku muszą zdezynfekować ręce oraz posiadać osłonę ust i nosa – maseczkę.
 22. Zapewnia się taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup.

 

Załącznik nr 2
do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Tarnobrzeskim Domu Kultury dotycząca ochrony przed koronawirusem SARS- CoV- 2

 

REGULAMIN KINA WISŁA w Tarnobrzeskim Domu Kultury w czasie zagrożenia epidemiologicznego

Regulamin określa zasady korzystania z Kina „Wisła” w Tarnobrzegu oraz sali widowiskowej TDK podczas projekcji filmowych i imprez artystycznych. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezpiecznego przebywania w sali w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Wstęp na seans do sali kinowej jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
 2. Zakazuje się uczestnictwa w seansie osobom objętym kwarantanną lub izolacją domową, osobom mającym objawy choroby zakaźnej oraz osobom, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem, bądź podejrzaną o zakażenie.
 3. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 4. Osoby wchodzące na seans korzystają z wejścia głównego w TDK od ulicy Słowackiego.
 5. Każdy uczestnik seansu zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem umieszczonym przy wejściu do obiektu.
 6. W obiekcie i podczas seansu uczestnicy musi posiadać własną osłonę nosa i twarzy – wyłącznie maseczkę. W obiekcie zachowują min. 2-metrowy bezpieczny dystans społeczny od innych osób oraz pracowników TDK.
 7. Osoby wchodzące na projekcje filmu zajmują miejsca zgodnie ze wskazaniem na bilecie z zachowaniem zasady co drugie miejsce w rzędzie z wyjątkiem:
  – widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
  – widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu  na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  – osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 8. Na seansie może przebywać maksymalnie 238 osób (75% dostępnych miejsc w sali) Limit osób obowiązuje w okresie 26.06-30.11.2021 r.
 9. Czasowo zawiesza się korzystanie z szatni.
 10. Uczestnicy seansu wychodzą z sali kinowej wyjściami od ul. Moniuszki. Pracownik TDK będzie odpowiedzialny za prawidłowy ruch osób wchodzących oraz wychodzących
  z budynku.
 11. Bilety sprawdzane są bezdotykowo.
 12. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Tarnobrzeski Dom Kultury w sali kinowej zabrania się:
  1) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 2018.1191 tj. z dnia 2018.06.21.). Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane policji;
  2) korzystania i używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk;
  3) spożywania alkoholu, palenia papierosów, korzystania z elektronicznych papierosów;
  4) wnoszenia, posiadania i używania środków odurzających;
  5) głośnego zachowania zakłócającego innym uczestnikom odbiór filmu;
  6) zajmowania miejsc niezgodnych z miejscem oznaczonym na bilecie;
  7) konsumpcji wszelkich artykułów spożywczych i napojów;
  8) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących;
  9) wprowadzania rowerów, deskorolek oraz innych pojazdów jedno lub dwu śladowych, a także wjazdu na rolkach i wrotkach.

II. ZAKUP BILETÓW.

 1. Informacje o seansach filmowych i sposobie ich rezerwacji oraz zakupu biletów można uzyskać na stronie internetowej www.kino.tdk.tarnobrzeg.pl oraz pod numerem telefonu 15 822 21 20 wew. 32.
 2. Bilety można zakupić online za pośrednictwem strony internetowej www.kino.tdk.tarnobrzeg.pl.
 3. Rekomendujemy zakup biletów online.
 4. Kino nie prowadzi rezerwacji biletów dla osób indywidualnych.
 5. Kasa czynna jest na pół godziny przed każdym seansem. Przed kasą znajduje się tylko 1 osoba, pozostałe osoby w kolejce ustawiają się z zachowaniem dystansu min. 2 m (miejsca oznakowane linią).
 6. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grupy powyżej 10 osób.
 7. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26. roku życia, emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji.
 8. TDK zastrzega, że bilet, który jest nieczytelny lub uszkodzony w taki sposób, że nie jest możliwe jego właściwe odczytanie i weryfikacja może zostać uznany za nieważny i nie będzie uprawniał do uczestniczenia w projekcji filmu.

 

III. REPERTUAR.

 1. Repertuar Kina dostępny jest w budynku TDK, na stronach: www.tdk.tarnobrzeg.pl, www.kino.tdk.tarnobrzeg.pl.
 2. TDK zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany repertuaru.
 3. TDK nie ponosi odpowiedzialności za repertuar zamieszczany w mediach i w innych miejscach, gdzie na treść i poprawność publikacji nie ma wpływu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Powyższe zasady stosuje się analogicznie do innych wydarzeń artystycznych (koncerty, spektakle itp.) organizowanych w sali widowiskowej TDK.
 2. TDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali kinowej.
 3. W czasie projekcji i po jej zakończeniu uczestnicy proszeni są o zachowanie ładu i porządku.
 4. Wszelkie zniszczenia, celowo dokonane uszkodzenia – sprawy te zostaną skierowane na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.
 5. Między projekcjami filmowymi ustala się przerwę – min. 30 minut.
 6. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Dyrekcji Tarnobrzeskiego Domu Kultury.