XXXIX BARBÓRKOWA DRAMA TEATRALNA

Już po raz 39 Tarnobrzeski Dom Kultury zapra­sza na spo­tka­nie z Melpomeną. Teatry zapre­zen­tują naj­now­sze spek­ta­kle na Barbórkowej Dramie Teatralnej. Od 1 do 10 grud­nia Tarnobrzeg będzie gościł zna­nych arty­stów scen pol­skich.…

Dalej

Podkarpacki Konkurs LITERATURA I DZIECI "Nasze pasje"

Zapraszamy do udziału w kon­kur­sie dzieci szkół pod­sta­wo­wych z terenu Tarnobrzega oraz powia­tów: tar­no­brze­skiego, sta­lo­wo­wol­skiego i niżań­skiego. Do pobra­nia: Regulamin Konkursu.pdf KARTA ZGŁOSZENIA.doc KARTA INFORMACYJNA.doc

Dalej

XIV REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Tarnobrzeski Dom Kultury jest orga­ni­za­to­rem XIV Rejonowego Konkursu Recytatorskiego Szkół Gimnazjalnych. Finał Konkursu odbę­dzie się 3 grud­nia 2016 r. (sobota) o godz. 10.00 w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Poniżej zamiesz­czamy regu­la­min kon­kursu i kartę zgło­sze­nia.…

Dalej

Zapraszamy na SPOTKANIA Z MUZYKĄ 2016/2017

Tarnobrzeski Dom Kultury i Filharmonia Narodowa w Warszawie zapra­szają zor­ga­ni­zo­wane grupy uczniów na  „Spotkania z muzyką” w roku szkol­nym 2016/2017. „Spotkania z muzyką” to cykl kon­cer­tów edu­ka­cyj­nych w wyko­na­niu wybit­nych arty­stów Filharmonii Narodowej, które zna­ko­mi­cie uzu­peł­niają…

Dalej

logo-paczka01

Dołącz do SZLACHETNEJ PACZKI lub AKADEMII PRZYSZŁOŚCI i zdo­bądź cenne doświad­cze­nie! Umiejętności komu­ni­ka­cyjne i inter­per­so­nalne, pla­no­wa­nie i dobra orga­ni­za­cja pracy, a także doświad­cze­nie w obsza­rze PR czy logi­styki – chcesz zdo­być kom­pe­ten­cje cenne na rynku… 

Dalej

"Jak powstaje film" - spo­tka­nie z Olkiem Dylem.

7735997.3

24 sierp­nia o godz. 10.00 w ramach akcji „LATO w MIEŚCIE” - „MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY” ser­decz­nie zapra­szamy na spo­tka­nie z Olkiem Dylem - "Jak powstaje film". Po spo­tka­niu odbę­dzie się pro­jek­cja filmu „Jak…

Dalej