Zapraszamy młodzież do Pracowni Plastycznej - spotkania organizacyjne 27 września 2017 r., godz. 16.00 w pracowni plastycznej TDK.

Dla uczest­ni­ków zajęć przy­go­to­wa­ne są szta­lu­gi, pod­obra­zia rysun­ko­we i malar­skie, oraz koniecz­ne rekwi­zy­ty pla­stycz­ne. Program zajęć obej­mu­je min. ćwi­cze­nia z zakre­su kom­po­zy­cji i orga­ni­za­cji pola obra­zo­we­go, jako punk­tu wyj­ścia do samo­dziel­nych pro­po­zy­cji i koncepcji…

Dalej

"Atrakcyjny pozna panią..." jest jeszcze kilka biletów !!!

"Atrakcyjny pozna panią..." to kome­dia, któ­ra powsta­ła w 2000 roku, sta­jąc się praw­dzi­wym hitem teatral­nym. Blisko 1000 pre­zen­ta­cji w Polsce i za gra­ni­cą, kome­dia ta była tak­że pier­wo­wzo­rem popu­lar­ne­go fil­mu o tym samym tytule.…

Dalej

Zapraszamy do udziału w wymianie międzynarodowej ERASMUS+

Tarnobrzeski Dom Kultury orga­ni­zu­je wyjazd w ramach wymia­ny mię­dzy­na­ro­do­wej do Francji. Wymiana mło­dzie­ży to wspól­ne przed­się­wzię­cie co naj­mniej 2 grup mło­dzie­ży z róż­nych kra­jów, któ­re umoż­li­wia współ­pra­cę w opar­ciu o zain­te­re­so­wa­nia uczest­ni­ków. Wymiana mło­dzie­ży pozwala…

Dalej

ERASMUS+ w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Uroczyste podsumowanie Wymiany.

Projekt „Make a World a Better Place” dobiegł koń­ca, czas na uro­czy­ste poże­gna­nie mię­dzy­na­ro­do­wych gości. 29 sierp­nia nad Jeziorem Tarnobrzeskim odby­ło się pod­su­mo­wa­nie pro­gra­mu ERASMUS+, na któ­rym uczest­ni­cy pre­zen­to­wa­li scen­ki teatral­ne, któ­re przygotowali…

Dalej

Piękno Podkarpacia

Dwudziestu arty­stów przy­je­cha­ło na dwu­dzie­sty ple­ner Bolestraszyce-Tarnobrzeg. W Tarnobrzeskim Domu Kultury pre­zen­to­wa­na jest wysta­wa prac uczest­ni­ków XX Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Bolestraszyce-Tarnobrzeg. - Przez dwa tygo­dnie arty­ści gości­li na Podkarpaciu. Pierwszy…

Dalej

„Make a World a Better Place”

Od 19 do 30 sierp­nia 2017 r., w Tarnobrzeskim Domu Kultury w ramach pro­jek­tu  „Make a World a Better Place” gości­my mło­dzież z Francji, Mołdawii oraz Polski. Coroczne spo­tka­nia mło­dzie­ży w ramach pro­gra­mu ERASMUS + poruszają…

Dalej

WAKACYJNA ZBIÓRKA KARMY DLA PSÓW I KOTÓW

WAKACYJNA  ZBIÓRKA KARMY DLA PSÓW I KOTÓW DLA SCHRONISKA PROWADZONEGO PRZEZ TARNOBRZESKIE  STOWARZYSZENIE „CHROŃMY ZWIERZĘTA” W TARNOBRZEGU Zbieramy kar­mę w posta­ci puszek, maka­ro­nu, ryżu, suchej kar­my, a tak­że rze­czy do ocie­pla­nia koj­ców (koców, pledów,…

Dalej