"Atrakcyjny pozna panią..." w Tarnobrzeskim Domu Kultury

mini

"Atrakcyjny pozna panią..." to kome­dia, która powstała w 2000 roku, sta­jąc się praw­dzi­wym hitem teatral­nym. Blisko 1000 pre­zen­ta­cji w Polsce i za gra­nicą, kome­dia ta była także pier­wo­wzo­rem popu­lar­nego filmu o tym samym tytule.… 

Dalej

Niezwykły pokaz iluzji w TDK.

mini domino

20 lipca 2017 r., o godz. 11.00 w ramach akcji „Lato w Mieście” zacza­ro­wał Nas swo­imi sztucz­kami ilu­zjo­ni­sta Domino-Magic. Magik dzięki zapre­zen­to­wa­nym sztucz­kom prze­niósł dzieci w świat wyobraźni, ilu­zji i zabawy. Dzieci miały moż­li­wość prze­ży­cia…

Dalej

"teatr banasiów" w ramach akcji "Lato w Mieście"

mmini

13 lipca 2017 r., w ramach akcji "Lato w Mieście" gości­li­śmy w Tarnobrzeskim Domu Kultury "teatr bana­siów". "Czerwone jabłuszko" to bajka o pra­co­wi­to­ści i leni­stwie, mądro­ści i wyni­ka­ją­cej z leni­stwa nie­wie­dzy, o rado­ści i szczę­ściu, które dają zain­te­re­so­wa­nia i kochana… 

Dalej

Rodzinne Wakacyjne Warsztaty Produkcji Papieru Czerpanego

mini

8 lipca 2017 r., w Tarnobrzeskiem Domu Kultury w ramach akcji „Lato w Mieście” odbyły się  Rodzinne Wakacyjne Warsztaty Produkcji Papieru Czerpanego. W warsz­ta­tach uczest­ni­czyły dzieci, rodzice oraz dziad­ko­wie. Warsztaty pro­wa­dziła Joanna Kurkiewicz, na… 

Dalej

Zapraszamy na Rodzinne Wakacyjne Warsztaty Produkcji Papieru Czerpanego.

Podczas  warsz­ta­tów  uczest­nicy dowie­dzą się z czego powstaje papier, jaka jest histo­ria jego pro­duk­cji, a także do czego sto­suje się go obec­nie. Każdy będzie miał oka­zję wła­sno­ręcz­nie wyko­nać kartki  z cha­rak­te­ry­styczną nie­równą kra­wę­dzią…

Dalej