MIĘDZYNARODOWE KONCERTY ORGANOWE są cykliczną imprezą odby­wa­jącą się od 1993 roku w czte­rech tar­no­brze­skich kościo­łach: Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Kościele pw. św. Barbary, Kościele OO. Dominikanów, Kościele pw. św. Marii Magdaleny oraz w Zamku Dzikowskim. Festiwal odbywa się pod patro­na­tem Prezydenta Tarnobrzega.

Na bogaty pro­gram kon­cer­tów skła­dają się utwory daw­nych i współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów. Koncerty cie­szą się dużym zain­te­re­so­wa­niem melo­ma­nów, uzna­niem kry­ty­ków i wyko­naw­ców. Każdej edy­cji festi­walu towa­rzy­szy żywe zain­te­re­so­wa­nie lokal­nych mediów, które rela­cjo­nują jego prze­bieg. Wykonawcy czę­sto pod­kre­ślają wysoki poziom orga­ni­za­cyjny imprezy. Kierownikiem arty­stycz­nym kon­cer­tów i ich pomy­sło­dawcą jest Mariusz Ryś. Podczas kon­cer­tów roz­brzmie­wają utwory w wyko­na­niu naj­wy­bit­niej­szych orga­ni­stów i kame­ra­li­stów z kraju i zagra­nicy.