Z radością ogłaszamy, że niektóre zajęcia zostaną wznowione od 15 czerwca. Nasi instruktorzy skontaktują się z Wami w sprawie nowego harmonogramu spotkań.

Prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa. Znajdziecie je na naszej stronie tutaj, a nowy regulamin zajęć także poniżej. Każdy uczestnik zajęć przed ich rozpoczęciem powinien okazać podpisane przez rodziców oświadczenie, którego formularz możecie pobrać tutaj:

oświadczenie rodziców zajęcia TDK

Prosimy o przybywanie na zajęcia nie wcześniej, niż 5 min. przed ich rozpoczęciem. Podczas oczekiwania pamiętajcie o zachowaniu bezpiecznego 2-metrowego dystansu, o noszeniu maseczek i dezynfekowaniu rąk tuż po wejściu i przed wyjściem z TDK-u. Informujemy także, że rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzić do sali zajęć.

Możemy Was zapewnić, że nasi instruktorzy i wszyscy pracownicy dbają o to, by każdy czuł się bezpiecznie. W razie niejasności, pytajcie nas:

 

Regulamin określający zasady prowadzenia zajęć artystycznych

w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego

 1. Tarnobrzeski Dom Kultury organizuje zajęcia dla uczestników, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania z oferty Tarnobrzeskiego Domu Kultury i podpisali oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1.
 2. Zajęcia odbywają się w pracowniach i salach z zachowaniem zasady 10 m2 na osobę. Do przestrzeni tej nie wlicza się innych pomieszczeń pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno sanitarnych – np. łazienek).
 3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby objęte kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 5. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 6. Uczestnicy zajęć do Tarnobrzeskiego Domu Kultury są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 7. Przy wejściem do budynku umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, nakazuje się wszystkim osobom wchodzącym dezynfekcję rąk oraz posiadanie osłony na usta i nos.
 8. Pracownik Tarnobrzeskiego Domu Kultury wyznaczony do obsługi zajęć dba o to, by uczestnik zajęć po wejściu do obiektu, zdezynfekował ręce oraz trafił do sali, w której będą odbywały się zajęcia.
 9. Uczestnicy mają obowiązek przybyć na zajęcia nie wcześniej niż 5 min. przed ich rozpoczęciem w celu uniknięcia kontaktu z uczestnikami poprzednich grup. Uczestnicy powinni być przebrani w strój (jeżeli jest wymagany) odpowiedni do rodzaju zajęć.
 10. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić do sali, w której odbywają się zajęcia. Mogą oni wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady: jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
 11. Uczestnik zajęć nie może wnosić do obiektu Tarnobrzeskiego Domu Kultury żadnych przedmiotów, które nie są niezbędne do realizacji zajęć, w których uczestniczy.
 12. Na zajęciach jest zabronione używanie telefonów komórkowych.
 13. Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów.
 14. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczestników powinny wynosić min. 2 m, dotyczy to również zajęć indywidualnych.
 15. Prowadzący zajęcia wietrzą sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 16. Prowadzący zajęcia przypominają uczestnikom zajęć o dezynfekcji i myciu rąk w szczególności po każdorazowym korzystaniu z toalety i zakończeniu zajęć.
 17. Pracownik wyznaczony do obsługi zajęć dba także o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.
 18. Po zakończeniu zajęć w Tarnobrzeskim Domu Kultury, uczestnik wraca do oczekującego w wyznaczonym obszarze rodzica/opiekuna prawnego z zachowaniem dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników Tarnobrzeskiego Domu Kultury oraz innych uczestników zajęć i ich rodziców wynoszącego min. 2 m.
 19. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, którzy w karcie uczestnictwa zawarli informację o osobistym przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z Tarnobrzeskiego Domu Kultury zobowiązani są do zachowania tej zasady i zobligowani do punktualnego odbierania dziecka.
 20. Ogranicza się przebywanie w TDK osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
 21. Osoby wchodzące do budynku muszą zdezynfekować ręce oraz posiadać osłonę ust i nosa.
 22. Zapewnia się taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup.