WAKACYJNA ZBIÓRKA KARMY DLA PSÓW I KOTÓW

CHROŃMY

WAKACYJNA  ZBIÓRKA KARMY DLA PSÓW I KOTÓW DLA SCHRONISKA PROWADZONEGO PRZEZ TARNOBRZESKIE  STOWARZYSZENIE „CHROŃMY ZWIERZĘTA” W TARNOBRZEGU Zbieramy karmę w postaci puszek, maka­ronu, ryżu, suchej karmy, a także rze­czy do ocie­pla­nia koj­ców (koców, ple­dów,…

Dalej

Niezwykły pokaz iluzji w TDK.

mini domino

20 lipca 2017 r., o godz. 11.00 w ramach akcji „Lato w Mieście” zacza­ro­wał Nas swo­imi sztucz­kami ilu­zjo­ni­sta Domino-Magic. Magik dzięki zapre­zen­to­wa­nym sztucz­kom prze­niósł dzieci w świat wyobraźni, ilu­zji i zabawy. Dzieci miały moż­li­wość prze­ży­cia…

Dalej

Rodzinne Wakacyjne Warsztaty Produkcji Papieru Czerpanego

mini

8 lipca 2017 r., w Tarnobrzeskiem Domu Kultury w ramach akcji „Lato w Mieście” odbyły się  Rodzinne Wakacyjne Warsztaty Produkcji Papieru Czerpanego. W warsz­ta­tach uczest­ni­czyły dzieci, rodzice oraz dziad­ko­wie. Warsztaty pro­wa­dziła Joanna Kurkiewicz, na… 

Dalej

Zapraszamy na Rodzinne Wakacyjne Warsztaty Produkcji Papieru Czerpanego.

Podczas  warsz­ta­tów  uczest­nicy dowie­dzą się z czego powstaje papier, jaka jest histo­ria jego pro­duk­cji, a także do czego sto­suje się go obec­nie. Każdy będzie miał oka­zję wła­sno­ręcz­nie wyko­nać kartki  z cha­rak­te­ry­styczną nie­równą kra­wę­dzią…

Dalej