Zapraszamy na solowy koncert Tomasza Budzyńskiego.

tomasz-budzynski-hormon-szczecin_ilogo_177684_500_500

Malarz, poeta, a przede wszyst­kim roc­kowy woka­li­sta znany głów­nie z zespo­łów Armia, Siekiera oraz 2Tm2,3. Na jego kon­cie są już trzy solowe albumy. Urodził się w Tarnobrzegu 2 paź­dzier­nika 1962 roku. Dawny woka­li­sta kul­to­wego…

Dalej

Premiera filmu dokumentalnego „Zapora”

maxresdefault

„Zapora” to film o jed­nym z naj­bar­dziej nie­złom­nych dowód­ców pol­skiego pod­zie­mia nie­pod­le­gło­ścio­wego, cicho­ciem­nym – majo­rze Hieronimie Dekutowskim. Jest to przede wszyst­kim zapis wspo­mnień pod­ko­mend­nych mjr. „Zapory”, kole­gów, przy­ja­ciół i człon­ków rodziny. Z ich… 

Dalej

MAJ - Repertuar Kina Wisła

Prezentujemy świe­żutki reper­tuar na MAJ. Na dobry począ­tek zna­ko­mita ani­ma­cja, o tym, że dla przy­ja­ciół warto wzbić się do lotu, nawet gdy grozi to twar­dym lądo­wa­niem, czyli "Dzielny Kogut Maniek". Od… 

Dalej

Polscy i ukraińscy artyści tworzą prace z wikliny

plener-mini

W dniach 9-16 kwiet­nia na tere­nie daw­nego Pałacu Brunickich w Podhorcach k. Stryja odbył się polsko-ukraiński ple­ner wikliny pod patro­na­tem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. W ple­ne­rze brali udział pol­scy arty­ści…

Dalej

Bardzo Młoda Kultura - spotkanie informacyjne

Bez tytułu

Centrum Kulturalne w Przemyślu zostało jed­nym z 16 bene­fi­cjen­tów rzą­do­wego Programu Bardzo Młoda Kultura pro­wa­dzo­nego przez Narodowe Centrum Kultury, sta­jąc się tym samym jedy­nym ope­ra­to­rem pro­gramu na woje­wódz­two pod­kar­pac­kie.   Projekt reali­zo­wany…

Dalej

Podsumowanie XVI KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ - Eliminacje wstępne.

Eliminacje wstępne do XVI Konkursu Piosenki Angielskiej już za nami  Jury oce­niało walory gło­sowe, popraw­ność języ­kową, dyk­cję, inter­pre­ta­cję, muzy­kal­ność, poczu­cie rytmu, dobór reper­tu­aru dosto­so­wany do wieku uczest­nika, ogólny wyraz arty­styczny. Komisja… 

Dalej

Czy udało Wam się przechytrzyć cwanego lisa?

1.1

Uroczy zają­czek, ufny jeżyk i łakoma gąska potrze­bo­wały pomocy naj­młod­szych gości Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Na ich leśnym podwórku gra­so­wał bowiem prze­bie­gły lisek. Podczas przed­sta­wie­nia teatral­nego, boha­te­ro­wie wraz z małymi widzami zna­leźli spo­sób…

Dalej