WIZYTA JANA PAWŁA II w Sandomierzu w 1999 roku

J

Zapraszamy na wystawę foto­gra­fii autor­stwa Wacława Pintala i Bogusława Myśliwca wyko­na­nych pod­czas wizyty papieża Jana Pawła II w Sandomierzu 12 czerwca 1999 roku. Galeria TDK: 21 lipca - 10 sierp­nia 2016 r. 

Dalej

LIPIEC - Repertuar Kina Wisła

kino Wisła TDK- logo

Już jest świe­żutki reper­tuar na LIPIEC. Pełny reper­tuar do ścią­gnię­cia tutaj - Repertuar ... lipiec-sierpień 2016 - KLIKNIJ Zapraszamy. W ramach akcji "LATO w MIEŚCIE - Mój ulu­biony boha­ter fil­mowy" zapra­szamy…

Dalej

Spotkanie z GARNCARZEM w ramach akcji „LATO w MIEŚCIE”

7708319.3

13 lipca o godz. 10.00 w ramach akcji „LATO w MIEŚCIE” - „MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY” ser­decz­nie zapra­szamy na spo­tka­nie z GARNCARZEM  Panem Adamem Żelazko. Po spo­tka­niu odbę­dzie się pro­jek­cja filmu „Sawa. Mały wielki… 

Dalej

„Pszczoły i inne owady w filmach” - Regulamin Konkursu Plastycznego

Serdecznie zapra­szamy wszyst­kie dzieci do wzię­cia udziału w kon­kur­sie pla­stycz­nym „Pszczoły i inne owady w fil­mach”. Cele kon­kursu: Propagowanie kul­tury kino­wej wśród naj­młod­szych dzieci. Nawiązanie poprzez formę pla­styczną do twór­czo­ści fil­mo­wej oglą­da­nej przez… 

Dalej

"Komisarz Alex" w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

1,1

Pies poli­cyjny o imie­niu Alex odwie­dził ze swoim prze­wod­ni­kiem Tarnobrzeski Dom Kultury. Policjanci z Komendy Miejskiej w Tarnobrzegu,  opo­wia­dali o pracy w Policji i zasa­dach bez­pie­czeń­stwa. Spotkanie odbyło się 6 lipca 2016 r., na zapro­sze­nie p. Bożeny… 

Dalej

Spotkanie z POLICJANTEM w ramach akcji "LATO w MIEŚCIE"

7724774.3

  6 lipca o godz. 10.00 w ramach akcji „LATO w MIEŚCIE” - „MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY” ser­decz­nie zapra­szamy na spo­tka­nie z POLICJANTEM z Komendy Miejskiej w Tarnobrzegu. W pro­gra­mie m.in.: pokaz tre­sury psa poli­cyj­nego oraz pro­jek­cja…

Dalej