ŚPIEWAJMY KOLĘDY I PASTORAŁKI - Regulamin Konkursu

Zapraszamy do udziału w kon­kur­sie dzieci i mło­dzież w wieku od 7 do 19 lat z terenu  powiatu tar­no­brze­skiego ziem­skiego i mia­sta Tarnobrzega. Jest to kon­kurs dla soli­stów i zespo­łów wokal­nych do 12 osób. Koledy i pastorałki-2017.pdf Kolędy-i-pastorałki-regulamin-2017.pdf  

Dalej

Mikołajkowa przygoda w kinie Wisła !!!

logo

6 grud­nia zapra­szamy na miko­łaj­kową przy­godę w kinie. W reper­tu­arze dla naj­młod­szych kino­ma­nów - ani­ma­cje: „Vaiana. Skarb Oceanu", a dla troszkę star­szych dzieci "Przełęcz Ocalonych". Będą to wyjąt­kowe seanse fil­mowe .... seanse z nie­spo­dzian­kami

Dalej

Podkarpacki Konkurs LITERATURA I DZIECI "Nasze pasje"

Zapraszamy do udziału w kon­kur­sie Eliminacje kon­kur­sowe – Tarnobrzeski Dom Kultury, 22.11.2016 r., godz. 9.00 Termin skła­da­nia kart zgło­szeń do kon­kursu - 16.11.2016 r. Regulamin Konkursu.pdf KARTA ZGŁOSZENIA.doc KARTA INFORMACYJNA.doc

Dalej