W Tarnobrzeskim Domu Kultury "Lekko Nie Będzie".

performance_l_lekko_nie_b_dzie_-_lay

Oburza Was nieco więk­sza róż­nica wieku w związ­kach? Śmieszą Panie i Panowie zauro­czeni młod­szymi part­ne­rami w myśl zasady: Mnie by się to nie przy­da­rzyło? Jeśli tak - ta sztuka roz­bawi Was do łez… 

Dalej

KONKURS "ŚPIEWAJMY KOLĘDY I PASTORAŁKI" - werdykt i fotoreportaż

Protokół z posie­dze­nia komi­sji arty­stycz­nej Konkursu „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki”   Tarnobrzeski Dom Kultury  - 15 stycz­nia 2017r. Komisja w skła­dzie : Mariusz Ryś Marian Zych Arkadiusz Chwałek  po wysłu­cha­niu 16  pre­zen­ta­cji posta­no­wiła przy­znać nastę­pu­jące…

Dalej

ŚPIEWAJMY KOLĘDY I PASTORAŁKI - kwalifikacje miejskie i powiatowe

Gorąco dzię­ku­jemy wszyst­kim wyko­naw­com, któ­rzy zapre­zen­to­wali się pod­czas miej­skich i powia­to­wych eli­mi­na­cji do kon­kursu „Śpiewajmy kolędy i pasto­rałki”. Dziękujemy rów­nież rodzi­com i opie­ku­nom, któ­rzy przy­go­to­wy­wali soli­stów i zespoły do pre­zen­ta­cji na sce­nie. Po… 

Dalej

SPOTKANIA Z MUZYKĄ 2016/2017 - ZAPROSZENIE NA KONCERT

Tarnobrzeski Dom Kultury i Filharmonia Narodowa w Warszawie zapra­szają na Spotkania z muzyką - cykl kon­cer­tów w wyko­na­niu arty­stów Filharmonii Narodowej, pod­czas któ­rych pre­zen­to­wana jest muzyka pol­ska i innych regio­nów świata. Koncerty skie­ro­wane są zarówno… 

Dalej

BOŻONARODZENIOWY KONKURS PLASTYCZNY - ogłoszenie wyników

15 grud­nia 2016 r. w Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury odbyło się otwar­cie wystawy i wrę­cze­nie nagród uczest­ni­kom kon­kursu pla­stycz­nego na kartkę Bożonarodzeniową. Prace mło­dych arty­stów oce­niano w trzech kate­go­riach wie­ko­wych. Wystawę pokon­kur­sową można będzie… 

Dalej