zapraszamy na wystawę FANTASTYCZNY ŚWIAT PSZCZÓŁ wg Piotra Sochy

Piotr Socha Studia w ASP w Warszawie, na Wydziale Grafiki w Pracowni Ilustracji Książkowej Prof. Janusza Stannego. Współpracował jako ilu­stra­tor z redak­cjami Gazety Wyborczej, Polityki, Newsweeka, Przekroju, Playboya, Wysokich Obcasów, Harward Business Review, Machiny… 

Dalej

Ha Ha Ha-Ga w Galerii TDK, Anna Gosławska-Lipińska, rysunki

ANNA GOSŁAWSKA- LIPIŃSKA - pseu­do­nim Ha-Ga, uro­dzona 22 paź­dzier­nika 1915 r. w Moskwie. Zmarła w Warszawie 14 kwiet­nia 1975 r. Przed wojną stu­dio­wała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pra­cowni prof. Kotarbińskiego. W 1937 r. wyszła… 

Dalej

CZERWIEC - Repertuar Kina Wisła

Już jest świe­żutki reper­tuar na CZERWIEC. Na dobry począ­tek pełna akcji kome­dia na miarę feno­menu „Zabójczej broni”, o dwóch face­tach, któ­rych dzieli wszystko oprócz sprawy zagi­nio­nej dziew­czyny, w którą zostają wplą­tani -… 

Dalej

Galeria TDK zaprasza na wystawę ilustracji SMACZNE Agaty Królak

AGATA KRÓLAK - pro­jek­tantka i ilu­stra­torka, absol­wentka gdań­skiej ASP, asy­stentka i dok­to­rantka w Pracowni Podstaw Komunikacji Wizualnej dr Adama Kamińskiego tejże uczelni, autorka ksią­żek ("Ciasta, ciastka   i takie tam", "Z działki, z lasu i takie tam" -… 

Dalej

Koncert Kameralny DUO ACCORDION

akordeon

13 maja w wypeł­nio­nej po brzegi słu­cha­czami sali kame­ral­nej odbył się kon­cert kame­ralny "Duo Accordion" w skła­dzie: Bohdan Kożuszko - bajan, Igor Dmytruk - akor­deon. W wyko­na­niu mło­dych ale już nie­zwy­kle uty­tu­ło­wa­nych…

Dalej