CZERWIEC - Repertuar Kina Wisła

Już jest świe­żutki reper­tuar na CZERWIEC. Na dobry począ­tek pełna akcji kome­dia na miarę feno­menu „Zabójczej broni”, o dwóch face­tach, któ­rych dzieli wszystko oprócz sprawy zagi­nio­nej dziew­czyny, w którą zostają wplą­tani -… 

Dalej

Galeria TDK zaprasza na wystawę ilustracji SMACZNE Agaty Królak

AGATA KRÓLAK - pro­jek­tantka i ilu­stra­torka, absol­wentka gdań­skiej ASP, asy­stentka i dok­to­rantka w Pracowni Podstaw Komunikacji Wizualnej dr Adama Kamińskiego tejże uczelni, autorka ksią­żek ("Ciasta, ciastka   i takie tam", "Z działki, z lasu i takie tam" -… 

Dalej

Koncert Kameralny DUO ACCORDION

akordeon

13 maja w wypeł­nio­nej po brzegi słu­cha­czami sali kame­ral­nej odbył się kon­cert kame­ralny "Duo Accordion" w skła­dzie: Bohdan Kożuszko - bajan, Igor Dmytruk - akor­deon. W wyko­na­niu mło­dych ale już nie­zwy­kle uty­tu­ło­wa­nych…

Dalej

MAJ - Repertuar Kina Wisła

Prezentujemy świe­żutki reper­tuar na MAJ. Na dobry począ­tek zna­ko­mita ani­ma­cja, o tym, że dla przy­ja­ciół warto wzbić się do lotu, nawet gdy grozi to twar­dym lądo­wa­niem, czyli "Dzielny Kogut Maniek". Od… 

Dalej

Premiera filmu dokumentalnego „Zapora”

maxresdefault

„Zapora” to film o jed­nym z naj­bar­dziej nie­złom­nych dowód­ców pol­skiego pod­zie­mia nie­pod­le­gło­ścio­wego, cicho­ciem­nym – majo­rze Hieronimie Dekutowskim. Jest to przede wszyst­kim zapis wspo­mnień pod­ko­mend­nych mjr. „Zapory”, kole­gów, przy­ja­ciół i człon­ków rodziny. Z ich… 

Dalej

Zapraszamy na solowy koncert Tomasza Budzyńskiego.

tomasz-budzynski-hormon-szczecin_ilogo_177684_500_500

Malarz, poeta, a przede wszyst­kim roc­kowy woka­li­sta znany głów­nie z zespo­łów Armia, Siekiera oraz 2Tm2,3. Na jego kon­cie są już trzy solowe albumy. Urodził się w Tarnobrzegu 2 paź­dzier­nika 1962 roku. Dawny woka­li­sta kul­to­wego…

Dalej

Finał XVI KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

XVI Konkurs Piosenki Angielskiej nale­żał do Alicji Śmielak - Grand Prix XVI Konkursu Piosenki Angielskiej. Serdecznie DZIĘKUJEMY wszyst­kim uczest­ni­kom ... Do zoba­cze­nia w przy­szłym roku  PROTOKÓŁ z XVI Konkursu Piosenki Angielskiej - KLIKNIJ  Prezentujemy… 

Dalej

Polscy i ukraińscy artyści tworzą prace z wikliny

plener-mini

W dniach 9-16 kwiet­nia na tere­nie daw­nego Pałacu Brunickich w Podhorcach k. Stryja odbył się polsko-ukraiński ple­ner wikliny pod patro­na­tem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. W ple­ne­rze brali udział pol­scy arty­ści…

Dalej

Bardzo Młoda Kultura - spotkanie informacyjne

Bez tytułu

Centrum Kulturalne w Przemyślu zostało jed­nym z 16 bene­fi­cjen­tów rzą­do­wego Programu Bardzo Młoda Kultura pro­wa­dzo­nego przez Narodowe Centrum Kultury, sta­jąc się tym samym jedy­nym ope­ra­to­rem pro­gramu na woje­wódz­two pod­kar­pac­kie.   Projekt reali­zo­wany…

Dalej