Zakochaj się w kinie!

serduszko

Jeśli Walentynki, to tylko w kinie Wisła! Z Maciejem Stuhrem i Agnieszką Więdłochą oraz nie­spo­dzian­kami! Będzie roman­tycz­nie, kolo­rowo, rado­śnie, pod­nio­śle i słodko... Nie tylko obej­rzymy przy­tu­leni dobry film – „Planetę sin­gli”, ale rów­nież będzie… 

Dalej

Jak pozbyć się męża w Walentynki?

Czwartek truteń mini

To będzie wyjąt­kowo prze­wrotny spo­sób na świę­to­wa­nie Walentynek. Teatr Czwartek zapre­zen­tuje w Padwi Narodowej swój spek­takl „Mąż zmarł, ale już mu lepiej”. A póź­niej akto­rzy teatru dzia­ła­ją­cego w Tarnobrzeskim Domu Kultury pokażą ten… 

Dalej

Goła baba w TDK-u

Goła mini

To będzie praw­dziwy skan­dal! Pokażemy „Gołą babę”! W dodatku tro­chę oszu­kamy widzów, któ­rzy zde­cy­dują się obej­rzeć to wido­wi­sko. Kto da się nabrać? Przekonamy się 20 lutego. „Goła baba” to mono­dram według… 

Dalej

Kliknij po bilet na Grupę MoCarta

20 Grupa MoCarta mini

Nie musisz wycho­dzić z domu. Bilety na kon­cert Grupy MoCarta kupisz także przez inter­net. Wystarczy odwie­dzić stronę biletynakabarety.pl. A jeśli masz ochotę nas odwie­dzić oso­bi­ście, wciąż także w Dziale Organizacji Imprez cze­kają na… 

Dalej

Romantycznie i z humorem!

single mini

Wreszcie ide­alny film na Walentynki! „Planeta Singli” nie jest kolejną pol­ską kome­dią roman­tyczną. Nie wywoła u nikogo depre­sji, ani napadu wście­kło­ści. To kome­dia roman­tyczna, na jaką zasłu­gują widzo­wie, skro­jona według naj­lep­szych świa­to­wych wzor­ców…

Dalej

Alvin i wiewiórki: wielka wyprawa

Alvin mini

Najsłynniejsze wie­wiórki świata powra­cają na ekran kina Wisła! Seria zbie­gów oko­licz­no­ści spra­wia, że Alvin, Szymon i Teodor zaczy­nają wie­rzyć, że ich opie­kun Dave ma zamiar oświad­czyć się swo­jej dziew­czy­nie, a ich samych… 

Dalej

Widzi mi się, że w kinach rządzą... misie!

misiek mini

"Misiek w Nowym Jorku" (Norm of the North) to kolejna pro­po­zy­cja fil­mowa kina Wisła dla naj­młod­szych widzów. Jednak pełna humoru i nie­spo­dzie­wa­nych zwro­tów akcji histo­ria na pewno spodoba się także star­szym ama­to­rom…

Dalej

Zima w mieście - przyjdź do TDK-u

mini

Ferie za pasem. Jakie macie plany na te dwa tygo­dnie? Na pewno nikt nie będzie się nudzić w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Zaplanowaliśmy pokazy fil­mowe, kon­cert, warsz­taty i zaję­cia. Program jest bogaty i cie­kawy,…

Dalej

Niepospolici ludzie i skarpetki - wystawa Daniela de Latour

mini

W Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury pre­zen­tu­jemy rysunki zna­ko­mi­tego ilu­stra­tora i rysow­nika Daniela de Latour. Są to ilu­stra­cje do książki Justyny Bednarek „Niesamowite przy­gody dzie­się­ciu skar­pe­tek” i rysunki z cyklu „Niepospolici ludzie w dniu swoim… 

Dalej

Zimowe koncerty w gorącej atmosferze

mini

Było wzru­sza­jąco, było rado­śnie, było pod­nio­śle… Kilkaset osób od piątku do nie­dzieli uczest­ni­czyło w kon­cer­tach zimo­wych, które w Sali wido­wi­sko­wej Tarnobrzeskiego Domu Kultury pre­zen­to­wał FRAM i przy­ja­ciele oraz zapro­szeni goście. A na sce­nie tań­czyli,…

Dalej

Kalendarz "Wygraj sukces"

Najważniejsze daty tego­rocz­nej edy­cji: od 1 lutego do 6 marca 2016 r. (włącz­nie) - zgło­sze­nia uczest­ni­ków (soli­stów) na for­mu­la­rzu od 21 marca 2016 r. - soli­sta wpi­su­jąc login na stro­nie for­mu­la­rza i numer… 

Dalej

Dziecięce interpretacje - regulamin

Dziecięce interpretacje

Nikt tak nie rozu­mie poezji, jak dzieci. Z takiego zało­że­nia wycho­dzą pomy­sło­dawcy kon­kursu, który co roku zachęca mło­dych ludzi do wła­snego odczy­ta­nia poetyc­kich utwo­rów. Prezentujemy tego­roczny regu­la­min Konkursu Recytatorskiego „Dziecięce inter­pre­ta­cje”.…

Dalej

„Śniegowa kraina”, czyli weekend z FRAM-em

Fram - logo-mini

To będzie roz­tań­czony, roz­śpie­wany week­end w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Choć widok za oknami zimy nie przy­po­mina, jej kli­mat na pewno zosta­nie oddany w sali wido­wi­sko­wej pod­czas Zimowych Koncertów FRAM-u „Śniegowa kra­ina”. I nie… 

Dalej

Grupa MoCarta w Tarnobrzegu. Już są bilety!

Grupa Mocarta-mini

Muzykę „poważną” uczy­nili „nie­po­ważną”. Z kla­sycz­nego kwar­tetu smycz­ko­wego – zro­bili kaba­ret. Z kon­certu – skecz. A wszystko to z klasą, gustem i dużą dawką dobrego humoru. Grupa MoCarta 12 marca wystąpi w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Słynny… 

Dalej

„Wygraj sukces!” - regulamin

21 WS-logo-mini

Marzysz o karie­rze wokal­nej? Kochasz śpie­wać? Zgłoś się do nas i wygraj suk­ces! Rusza 21. edy­cja naj­bar­dziej roz­śpie­wa­nego kon­kursu w Polsce. Już można kupo­wać płyty i ćwi­czyć mistrzow­skie wyko­na­nia. Jak co roku, główną nagrodą… 

Dalej