Zapraszamy na koncert "LEKKO I ZWIEWNIE, CZYLI SPOTKANIA Z OPERETKĄ"

Serdecznie zapra­szamy na galę ope­rowo - ope­ret­kową w wyko­na­niu zna­ko­mi­tych arty­stów. Wystąpią: Ewelina Szybilska – sopran.  Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w kla­sie śpiewu solo­wego prof. zw. Jana… 

Dalej

XVII KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ - Tarnobrzeg 2017

Zapraszamy do udziału w kon­kur­sie soli­stów, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne (do 8 osób). Pliki do pobra­nia: Regulamin Konkursu Piosenki Angielskiej-2017.pdf Karta Zgłoszenia Konkursu Piosenki Angielskiej 2017.pdf Karta Zgłoszenia Piosenka Angielska 2017.doc

Dalej

Repertuar Kina "WISŁA"

KINO WISŁA Tarnobrzeskiego Domu Kultury zapra­sza na filmy: BALERINA - 2D, 3D dub­bing reż. Eric Summer, ani­ma­cja, Francja/ Kanada, 2017, czas: 1 godz. 40 min. 11-letnia Felicja od zawsze marzy o tym, by zostać… 

Dalej

WARSZTATY TEATRALNO - PLASTYCZNE w pracowni plastycznej TDK

17 i 18 stycz­nia 2017 r. pra­cow­nia pla­styczna TDK zamie­niała się w warsz­taty pro­jek­towe. Uczestnicy zajęć teatralno - pla­stycz­nych two­rzyli  oprawę pla­styczną do utworu Wiery Badalskiej „Ballada o kapry­śnej kró­lew­nie”. Stworzone posta­cie ide­al­nie…

Dalej

Zapraszamy na wystawę ilustracji KATARZYNY BOGUCKIEJ do książki "M.O.D.A"

KATARZYNA BOGUCKA - gra­ficzka, ilu­stra­torka, malarka, gwiazda pol­skiej ilu­stra­cji książ­ko­wej. Jej wyra­zi­sty, nowo­cze­sny styl zdo­bywa rosnące uzna­nie kry­ty­ków i cie­szy się popu­lar­no­ścią wśród czy­tel­ni­ków. Geometryczne syl­wetki i kształty, nie­ba­nalna kolo­ry­styka i pełna wdzięku… 

Dalej