BOHDAN CYBULSKI - TEATR

„BOHDAN CYBULSKI. TEATR” 1- 29 marca 2007 r. Wystawa zor­ga­ni­zo­wana z oka­zji Międzynarodowego Dnia Teatru.  Bohdan Cybulski /1946 – 2001/ był reży­se­rem teatral­nym i muzy­ko­lo­giem. W 1970 r. Założył i przez kilka lat pro­wa­dził Warszawską Grupę Teatralną… 

Dalej

Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny "Gwiazdka 2007"

TDK

Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny "Gwiazdka 2007"  Galeria Mały holl 20.12.07-30.01.08r. Tradycyjne Obrzędy Polskie Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny "Gwiazdka 2007" wystawa pokon­kur­sowa komi­sarz wystawy Elżbieta Miśkiewicz 

Dalej

„HOLOUBEK” - 30 Barbórkowa Drama Teatralna 2007

holoubekplak

„HOLOUBEK” - 30 Barbórkowa Drama Teatralna 2007 26.XI – 31.XII.2007 - duży i mały hall ze zbio­rów Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Wystawa poświę­cona Gustawowi Holoubkowi, legen­dzie pol­skiego teatru. Człowiekowi,… 

Dalej

Marek Żak - fotografia

Marek Żak - foto­gra­fia Marek Żak - ur. 1975 r., foto­graf, czło­nek Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego, lau­reat kon­kursu "Zdjęcie Miesiąca" Luty 2006 r. orga­ni­zo­wa­nego przez TTF przy współ­pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej… 

Dalej

Wakacyjna Szkoła Malowowania - sierpień 2007

TDK

Wakacyjna Szkoła Malowowania 2007 - sier­pień 2007 Galeria Afisz - 04.08 III Wakacyjna Szkoła Malowania – „Tarnobrzeg nad Wisłą” to forma zajęć pro­wa­dzo­nych w ple­ne­rze i w pra­cowni. Tematem tego­rocz­nej edy­cji był pej­zaż…

Dalej

Małgorzata Stępniak - malarstwo

Małgorzata Stępniak- malar­stwo  Duży Hol - 29.10 - 21.11 Małgorzata Stępniak- ur. 1975 r. , artystka z Częstochowy, absol­wentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, lau­re­atka Grand Prix Ministra Kultury i Sztuki na IX… 

Dalej

Prezentacja prac plastycznych dzieci

Prezentacja prac plastycznych dzieci

Prezentacja prac pla­stycz­nych dzieci Galeria Afisz - 06.06 - 31.08.2007 Wystawa prac pla­stycz­nych dzieci Szkoły Artystycznej TDK, Świetlicy Środowiskowej i Pracowni Plastycznej. Dzieci z tar­no­brze­skich przed­szkoli, szkół pod­sta­wo­wych i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej,… 

Dalej

Wystawy w Galerii TDK lipiec - sierpień 2007

logo_TDK2.jpg

Wystawy w Galerii TDK lipiec - sier­pień 2007 Duży Hol - 21.06 - 05.09 „MALARSTWO” wystawy w Galerii TDK (mały i duży hol ) – lipiec-sierpień 2007 r: MARCIN WĄSIK - Studia w Katedrze Sztuki Politechniki Radomskiej.… 

Dalej

Edyta Lisek Fragmenty Niedostrzeganych Rzeczywistości

lisek1

Edyta Lisek Fragmenty Niedostrzeganych Rzeczywistości Duży Hol, Mały Hol - 08.10 - 25.10.2007r Edyta Lisek „Fragmenty Niedostrzeganych Rzeczywistości” Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. K.E.N. w Stalowej Woli oraz Prywatnego Plastycznego Studium Zawodowego… 

Dalej

Wacław Pintal - "Tarnobrzeg u schyłku PRL-u"

wpintal

Wacław Pintal - "Tarnobrzeg u schyłku PRL-u" Duży Hol - 01.05 - 31.05 Wystawa foto­gra­fii foto­re­por­tera i dzien­ni­ka­rza "Tygodnika Nadwiślańskiego", wcze­śniej instruk­tora ds. foto­gra­fii w Wojewódzkim (obec­nie Tarnobrzeskim) Domu Kultury, autora wielu publi­ka­cji…

Dalej

"Mój wizerunek Małego Księcia" - wystawa pokonkursowa

logo_TDK2.jpg

"Mój wize­ru­nek Małego Księcia" - wystawa pokon­kur­sowa 01.04 - 30.11 - Mały Hol Na wysta­wie pre­zen­to­wane będą prace pla­styczne wyko­nane przez uczniów tar­no­brze­skich szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjów. To pierw­sza edy­cja kon­kursu orga­ni­zo­wa­nego…

Dalej

Magiczny świat origami

orig4

Magiczny świat ori­gami 01.04 - 30.04 - Galeria Afisz „Magiczny świat ori­gami”- wystawa prac uczen­nic Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu. Uczennice: Julita Krala, Ewelina Pezda, Klaudia Sobiepańska, Weronika Oraniec, i Klaudia… 

Dalej