kabaret Smile w Tarnobrzeskim Domu Kultury

mini

„To Ci tłu­ma­czę!” – to tytuł naj­now­szego pro­gramu kaba­retu Smile z Lublina. Jak suge­ruje sam tytuł Andrzej Paweł i Michał pod­czas pra­wie 2 godzin­nego spek­ta­klu sta­rają się wyja­śnić kilka zagad­nień, które spo­ty­kamy w życiu… 

Dalej

"Gwałtu, co się dzieje" Teatr "Czwartek"

xxxix-bdt-logo2016-mini-103x150

39. Barbórkową Dramę Teatralną zakoń­czyło przed­sta­wie­nie "Gwałtu, co się dzieje" Teatru "Czwartek". 10 grud­nia akto­rzy zagrali kome­dię Aleksandra Fredry  przy szczel­nie wypeł­nio­nej widowni  i dłu­gich  owa­cjach.  Co by było, gdyby wła­dzę na… 

Dalej

Next-Ex w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Zapraszamy.

mini

Będzie afera, bójka, roman­tyczne unie­sie­nia, intryga i mnó­stwo dobrej zabawy! „Next-Ex”, czyli wyborną kome­dię J. Machulskiego w wyko­na­niu grupy Pozytywnie Skopani będzie można obej­rzeć w TDK w naj­bliż­szą nie­dzielę. Sztuka „Next-ex” pióra Juliusza Machulskiego… 

Dalej

XXXIX BARBÓRKOWA DRAMA TEATRALNA

Już po raz 39 Tarnobrzeski Dom Kultury zapra­sza na spo­tka­nie z Melpomeną. Teatry zapre­zen­tują naj­now­sze spek­ta­kle na Barbórkowej Dramie Teatralnej. Od 1 do 10 grud­nia Tarnobrzeg będzie gościł zna­nych arty­stów scen pol­skich.…

Dalej

"Jak powstaje film" - spo­tka­nie z Olkiem Dylem.

7735997.3

24 sierp­nia o godz. 10.00 w ramach akcji „LATO w MIEŚCIE” - „MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY” ser­decz­nie zapra­szamy na spo­tka­nie z Olkiem Dylem - "Jak powstaje film". Po spo­tka­niu odbę­dzie się pro­jek­cja filmu „Jak…

Dalej

Spo­tka­nie z rodziną Smaliszów - "Jak powstaje chleb"

film_10612_original_1

10 sierp­nia o godz. 10.00 w ramach akcji „LATO w MIEŚCIE” - „MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY” ser­decz­nie zapra­szamy na spo­tka­nie z rodziną Smaliszów - "Jak powstaje chleb". Po spo­tka­niu odbę­dzie się pro­jek­cja filmu „Robinson…

Dalej