Baranki, pisanki, palmy i kartki (protokół konkursu i zdjęcia)

wielkanoc mini

Wielkanocny Konkurs Plastyczny roz­strzy­gnięty. Jego uczest­nicy wyko­nali prze­piękne kolo­rowe kartki, palmy i pisanki. Można je oglą­dać w Galerii Debiut w kawiarni TDK. Autorzy naj­pięk­niej­szych prac zostali nagro­dzeni. Przed świę­tami Tarnobrzeski Dom Kultury został… 

Dalej

Rozstrzygnięcia konkursów: Wielkanocnego i Sacrum…

Logo x 2

Jeszcze przed świę­tami poznamy lau­re­atów dwóch kon­kur­sów ogło­szo­nych przez Tarnobrzeski Dom Kultury. We wto­rek 22 marca odbę­dzie się tu roz­strzy­gnię­cie Wielkanocnego Konkursu Plastycznego i etap rejo­nowy XVII Wojewódzkiego Konkursu Dla Gimnazjalistów… 

Dalej

Wielkanocny Konkurs Plastyczny - Informacje

Konkurs skła­nia dzieci i mło­dzież do przy­po­mnie­nia i odtwo­rze­nia czę­sto zapo­mnia­nej tra­dy­cji, bądź pozna­nia źró­deł lub szcze­gó­łów takich zwy­cza­jów, które są żywe i kul­ty­wo­wane do dziś. Uczestnicy kon­kursu wyko­nują jedną pracę tylko w jed­nej kate­go­rii…

Dalej