How to save our planet ? Międzynarodowo w trosce o Ziemię

EU_flag_Erasmus+_240

W Tarnobrzeskim Domu Kultury po raz kolejny odbyła się mię­dzy­na­ro­dowa wymiana mło­dzieży. Od 18 do 29 sierp­nia 2016 r. gościła w Tarnobrzegu mło­dzież z Francji i Mołdawii. W pro­jek­cie wzięło udział 22 uczest­ni­ków. W bie­żą­cym…

Dalej

VI Bajkowy plener - warsztaty ilustracji. Zapraszamy do TDK

livre-personnages

Zapraszamy wszyst­kie dzieci na "VI Bajkowy ple­ner - warsz­taty ilu­stra­cji", które zostaną popro­wa­dzone przez bia­ło­ru­skiego arty­stę Edwarda Gałustowa. Plener odbywa się w ter­mi­nie 9- 11 sierp­nia 2016 r., w godz. 10.00 -12.00.…

Dalej

Polscy i ukraińscy artyści tworzą prace z wikliny

plener-mini

W dniach 9-16 kwiet­nia na tere­nie daw­nego Pałacu Brunickich w Podhorcach k. Stryja odbył się polsko-ukraiński ple­ner wikliny pod patro­na­tem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. W ple­ne­rze brali udział pol­scy arty­ści…

Dalej

WARSZTATY ILUSTRACJI BAJKOWY PLENER

Od pię­ciu lat w Tarnobrzeskim Domu Kultury w ramach akcji „Lato w mie­ście” odby­wają się warsz­taty ilu­stra­cji „Bajkowy Plener”. Są to zaję­cia dla dzieci pro­wa­dzone przez arty­stów. W poprzed­nich edy­cjach pra­co­wała z dziećmi Natalia Pastuszenko,… 

Dalej

WARSZTATY TEATRALNO - LOGOPEDYCZNE 2015/2016

WARSZTATY TEATRALNO - LOGOPEDYCZNE - dla dzieci w wieku 4-6 lat. Odbywają się raz w tygo­dniu. Podczas zajęć dzieci pra­cują nad poprawną wymową, odde­chem oraz dyk­cją. Zabawy i ćwi­cze­nia teatralno- logo­pe­dyczne pozwa­lają roz­wi­jać wyobraź­nię…

Dalej

WARSZTATY TEATRALNO–LOGOPEDYCZNE - Informacje

Od 2012 r. TDK roz­po­czął cykl zajęć teatralno – logo­pe­dycz­nych dla dzieci w wieku 4-6 lat, odby­wa­ją­cych się raz w tygo­dniu. Podczas zajęć dzieci pra­cują nad poprawną wymową, odde­chem, dyk­cją jed­no­cze­śnie dobrze… 

Dalej