Rodzinne Wakacyjne Warsztaty Produkcji Papieru Czerpanego

mini

8 lipca 2017 r., w Tarnobrzeskiem Domu Kultury w ramach akcji „Lato w Mieście” odbyły się  Rodzinne Wakacyjne Warsztaty Produkcji Papieru Czerpanego. W warsz­ta­tach uczest­ni­czyły dzieci, rodzice oraz dziad­ko­wie. Warsztaty pro­wa­dziła Joanna Kurkiewicz, na… 

Dalej

Zapraszamy na Rodzinne Wakacyjne Warsztaty Produkcji Papieru Czerpanego.

Podczas  warsz­ta­tów  uczest­nicy dowie­dzą się z czego powstaje papier, jaka jest histo­ria jego pro­duk­cji, a także do czego sto­suje się go obec­nie. Każdy będzie miał oka­zję wła­sno­ręcz­nie wyko­nać kartki  z cha­rak­te­ry­styczną nie­równą kra­wę­dzią…

Dalej

Ciekawa wystawa w Kielcach

mini

Trzęślina modra, to trawa oso­bi­ście zebrana a potem użyta do stwo­rze­nia impo­nu­ją­cych insta­la­cji przez arty­stę, Mirosława Maszlankę. Efekt jego bene­dyk­tyń­skiej pracy pole­ga­ją­cej na lepie­niu trawy woskiem psz­cze­lim można oglą­dać w Biurze Wystaw… 

Dalej

How to save our planet ? Międzynarodowo w trosce o Ziemię

EU_flag_Erasmus+_240

W Tarnobrzeskim Domu Kultury po raz kolejny odbyła się mię­dzy­na­ro­dowa wymiana mło­dzieży. Od 18 do 29 sierp­nia 2016 r. gościła w Tarnobrzegu mło­dzież z Francji i Mołdawii. W pro­jek­cie wzięło udział 22 uczest­ni­ków. W bie­żą­cym…

Dalej

VI Bajkowy plener - warsztaty ilustracji. Zapraszamy do TDK

livre-personnages

Zapraszamy wszyst­kie dzieci na "VI Bajkowy ple­ner - warsz­taty ilu­stra­cji", które zostaną popro­wa­dzone przez bia­ło­ru­skiego arty­stę Edwarda Gałustowa. Plener odbywa się w ter­mi­nie 9- 11 sierp­nia 2016 r., w godz. 10.00 -12.00.…

Dalej

Polscy i ukraińscy artyści tworzą prace z wikliny

plener-mini

W dniach 9-16 kwiet­nia na tere­nie daw­nego Pałacu Brunickich w Podhorcach k. Stryja odbył się polsko-ukraiński ple­ner wikliny pod patro­na­tem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. W ple­ne­rze brali udział pol­scy arty­ści…

Dalej