I po feriach… (zdjęcia)

ferie mini

Jak spę­dzi­li­ście dwa tygo­dnie wolne od nauki? Dobrze się bawi­li­ście? Jeśli tak, to na pewno byli­ście w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Blisko pół tysiąca dzie­cia­ków odwie­dziło nas w tym cza­sie. Uczestniczyły w zaję­ciach, kon­cer­cie oraz… 

Dalej

Młodzieżowy Teatr Amatorski - o zespole

Młodzieżowy Teatr Amatorski ist­nieje przy TDK od 1988 roku. Skupia mło­dzież szkół gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych z terenu mia­sta Tarnobrzega i oko­lic. Głównym celem dzia­łal­no­ści teatru jest arty­styczne kształ­ce­nie i wycho­wa­nie mło­dzieży przez sztuki sce­niczne. Spektakle… 

Dalej