FINAŁ XV KONKURSU RECYTATORSKIEGO "DZIECIĘCE INTERPRETACJE" - werdykt i fotoreportaż

Protokół z posie­dze­nia Komisji Artystycznej
XV Konkursu Recytatorskiego
"Dziecięce Interpretacje"
FINAŁ
Tarnobrzeski Dom Kultury - 1 kwiet­nia 2017 roku

Komisja Artystyczna w skła­dzie:
JANINA SZUL  - POLONISTA
dr  EDYTA NIEDUZIAK - TEATROLOG
KRZYSZTOF CZUBAK  - INSTRUKTOR TEATRALNY
 

po wysłu­cha­niu 36 pre­zen­ta­cji kon­kur­so­wych, posta­no­wiła nagro­dzić oraz wyróż­nić nastę­pu­jące osoby: 

KATEGORIA I (ucznio­wie klas  I – III) 

NAGRODY:

MARIANNA BEDNARZ - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu
za umie­jęt­ność wyko­rzy­sta­nia środ­ków arty­stycz­nych

ELIZA MIERZYŃSKA - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Stalowej Woli
za ory­gi­nalny dobór  reper­tu­aru

MAGDALENA MROCZKA - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu
za cie­kawą inter­pre­ta­cję kla­sycz­nego tek­stu

WYRÓŻNIENIA:

KAROL BRULIŃSKI
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Stalowej Woli

BARBARA KRASOWSKA
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Stalowej Woli

KATEGORIA II (ucznio­wie klas  IV – VI)

NAGRODY:

JAKUB BULEC
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Stalowej Woli
za świa­do­mość inter­pre­ta­cji tek­stu

 MACIEJ CIELECKI
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka  w Tarnobrzegu
za świa­do­mość inter­pre­ta­cji tek­stu

MICHAŁ KOSTĘPSKI
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu
za  trafną inter­pre­ta­cję tek­stu

KLARA SZCZERBIŃSKA
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Stalowej Woli
za ory­gi­nal­ność pre­zen­to­wa­nego tek­stu

EWELINA GARBACZ
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Rzeczyckiej
za prawdę prze­kazu

WYRÓŻNIENIA:

BARTŁOMIEJ JANUSZ
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Stalowej Woli

ALEKSANDRA MALICKA
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

KAMIL MAŁAJOWICZ
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

PIOTR UCZARCZYK
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Stalowej Woli

Komisja Artystyczna składa podzię­ko­wa­nie uczest­ni­kom za pre­zen­ta­cje kon­kur­sowe oraz nauczy­cie­lom i opie­ku­nom za przy­go­to­wa­nie dzieci do kon­kursu.

 

fot. Beata Wianecka-Długoń

Brak możliwości komentowania