Już jest ... 22 płyta z premierowymi piosenkami do Konkursu "Wygraj Sukces"

cropped-22-wygraj-sukces-02-300x300Na pły­cie znaj­dzie­cie 10 pio­se­nek wraz z pod­kła­dami. Dodatkowo na stro­nie www.wygrajsukces.com.pl znaj­dzie­cie tek­sty i nuty do tych pio­se­nek. Tegoroczna płyta zawiera zarówno pro­po­zy­cje dla dzieci, ale też jest kilka pro­po­zy­cji dla mło­dzieży i doro­słych. Teksty do pio­se­nek napi­sali: Elżbieta Buczyńska, Monika Sikora, Janusz Antosiewicz, Nicole Kulesza, Mateusz Krautwurst oraz Dominika Rydz-Kancler. Kompozycje i aran­ża­cje przy­go­to­wali: Jarosław Piątkowski, Marian Zych, Robert Wiórkiewicz, Fryderyk Koziak, Mateusz Krautwurst oraz muzycy z zespółu Mawn’s Gallery (Nicole Kulesza, Mateusz Kosmaciński, Adam Świerczyński). Piękną okładkę przy­go­to­wał Mateusz Stradomski, a maste­ring wyko­nał Grzegorz Piwkowski. Płytę wydało tar­no­brze­skie Studio Pro-Media Jarosława Piątkowskiego. Jak co roku od 22 lat, płyta roz­po­czyna ogól­no­pol­ski kon­kurs dla woka­li­stów pod tym samym tytu­łem, orga­ni­zo­wany przez Tarnobrzeski Dom Kultury i Studio Pro-Media.

Celem kon­kursu jest pre­zen­ta­cja i popu­la­ry­za­cja dorobku arty­stycz­nego soli­stów i instruk­to­rów.
W  kon­kur­sie mogą brać udział soli­ści w nastę­pu­ją­cych kate­go­riach:
I kate­go­ria – klasy I – III
II kate­go­ria – klasy IV – VI
III kate­go­ria – klasy gim­na­zjalne
IV kate­go­ria – klasy ponad­gim­na­zjalne – soli­ści uro­dzeni w 1998 r. i póź­niej

Warunkiem udziału w kon­kur­sie jest wyko­na­nie dwóch pio­se­nek w języku pol­skim:
– obo­wiąz­ko­wej – wybra­nej z dotych­cza­so­wych 22 płyt Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. Akompaniament do obo­wiąz­ko­wej pio­senki znaj­duje się na pły­tach (CD).
– dowol­nej – może to być utwór autor­ski, kla­syka pol­skiej pio­senki, itp., lub pio­senka z płyt „Wygraj Sukces”

Do kon­kursu można zgło­sić się wyłącz­nie za pomocą inte­rak­tyw­nego for­mu­la­rza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. Formularz jest dostępny także na naszej stro­nie: www.wygrajsukces.com.pl Do uzu­peł­nie­nia for­mu­la­rza nie­zbędny jest numer iden­ty­fi­ka­cyjny, umiesz­czony we wkładce 22 płyty (naklejka) lub zawarty w cyfro­wej wer­sji płyty. Płyty można nabyć w naszym skle­pie inter­ne­to­wym: sklep.wygrajsukces.com.pl lub w kil­ku­dzie­się­ciu wybra­nych ośrod­kach kultury(lista na stro­nie).

W ponad 50 miej­sco­wo­ściach w całym kraju odbędą się eli­mi­na­cje wstępne i regio­nalne, które wyło­nią ok.100 soli­stów któ­rzy zaśpie­wają w finale. Tarnobrzeski finał oce­niać będą znani peda­go­dzy i woka­li­ści. Nagrodą główną kon­kursu, jest 7-dniowa wycieczka do Eurodisneylandu, dla lau­re­ata Grand Prix oraz jego instruk­tora. Konkurs „Wygraj Sukces” to jeden z naj­więk­szych kon­kur­sów wokal­nych w Polsce. W ubie­głym roku w eli­mi­na­cjach wzięło udział ponad 2200 woka­li­stów. Najważniejszym osią­gnię­ciem tej imprezy jest popu­lar­ność pio­se­nek zawar­tych na pły­tach. Kilkanaście kom­po­zy­cji zna­la­zło w pod­ręcz­ni­kach szkol­nych, a setki uro­czy­sto­ści, kon­kur­sów i kon­cer­tów w Polsce i zagra­nicą, okra­szo­nych jest naszymi pio­sen­kami.

Wszystkie pio­senki może­cie posłu­chać na naszym kanale YouTube.

Szczegóły i ter­mi­narz eli­mi­na­cji znaj­dzie­cie w regu­la­mi­nie. ZAPRASZAMY.

Brak możliwości komentowania