Plakatowanie

Regulamin pla­ka­to­wa­nia:

§ 1. Plakatowanie odbywa się na pod­sta­wie umowy o uży­cze­niu słu­pów ogło­sze­nio­wych zawar­tej pomię­dzy Tarnobrzeskim Domem Kultury a Zarządem Miasta Tarnobrzega.
§ 2. Z dniem 2.04.2001 roku roz­kle­ja­nie afi­szy na tabli­cach i słu­pach ogło­sze­nio­wych, znaj­du­ją­cych się na tere­nie mia­sta i spe­cjal­nie ozna­czo­nych przez TDK, pod­lega opła­tom zgod­nie z cen­ni­kiem sta­no­wią­cym załącz­nik do regu­la­minu.
§ 3. Samowolne roz­kle­ja­nie będzie pod­le­gało karze zgod­nie z art. 63a Kodeksu wykro­czeń i Dz. U. Nr 44/83 poz. 203.
§ 4. Naklejanie klep­sydr na spe­cjal­nie wyzna­czo­nych miej­scach i we wła­snym zakre­sie nie pod­lega opła­tom.
§ 5. Plakatowanie odbywa się dwa razy w tygo­dniu: we wtorki i piątki.
§ 7. Zlecenia przyj­mo­wane są w Tarnobrzeskim Domu Kultury w każdy dzień robo­czy w godzi­nach od 8.00 do 15.00. (tel. 15 822-21-10)
§ 8. Jedno zle­ce­nie obej­muje cztery dni.

Cennik pla­ka­to­wa­nia
Opłata za jedną sztukę brutto

 Format  Wymiar w cen­ty­me­trach
 Cena
 A-4  30 x 21  1 
 A-3  30 x 42  1,20
 A-2  61 x 43  1,50
 A-1  86 x 60  1,90
 A-0  86 x 120  2,70
 B-3  50 x 35  1,40
 B-2  50 x 70  1,70
 B-1  70 x 100  2,20

Większych for­ma­tów nie przyj­mu­jemy.

logo_TDK

Punkty zamiesz­cza­nia pla­ka­tów:

1. Plac Bartosza Głowackiego - (1 słup)
2. ul. 1 maja - (1 słup)
3. ul. Mickiewicza (dwo­rzec PKS) - (1 słup)
4. ul. Targowa (obok ŚDK) - (1 słup)
5. ul. Sienkiewicza (skrzy­żo­wa­nie bez­ko­li­zyjne) - (1 słup)
6. ul. E. Orzeszkowej (sklep Jędruś) - (1 słup)
7. ul. Zwierzyniecka (obok piz­zeri Tertio) - (1 słup)
8. ul. Zwierzyniecka (obok sklepu Sezam, ronda) - (1 słup)
9. ul. M. Dąbrowskiej (Szkoła Podst. Nr 10) - (1 słup)
10. ul. Kopernika (obok Bułgara) - (1 słup)
11. os. Piastów (obok mar­ketu) - (1 słup)
12. ul. K. Dzikowskiej - (1 słup)
13. Wielowieś - (2 słupy)
14. Sielec - (1 słup)
15. Zakrzów - (1 słup)
16. Sobów - (1 słup)
17. Miechocin - (1 słup)
18. Mokrzyszów - (1 słup)

Brak możliwości komentowania