Zapraszamy na Kwalifikacje Wstępne 22. Konkursu Piosenki "WYGRAJ SUKCES"

Trwają kwa­li­fi­ka­cje wstępne 22. Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” orga­ni­zo­wa­nego przez Tarnobrzeski Dom Kultury i Studio Pro – Media w Tarnobrzegu pod patro­na­tem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Grzegorza Kiełba. Od wielu lat Konkurs cie­szy się bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem  mło­dych woka­li­stów. W tym roku weź­mie w nim udział  2346 soli­stów w wieku 6 - 19 lat, któ­rzy wystą­pią w pierw­szym eta­pie Konkursu w 54 ośrod­kach kul­tury w całej Polsce.
Zapraszamy do Tarnobrzeskiego Domu Kultury na kwa­li­fi­ka­cje wstępne w dniu 29 kwiet­nia  o godzi­nie 11.00. Na sce­nie zapre­zen­tuje się 37  mło­dych arty­stów z Tarnobrzega i oko­lic.
Najlepsi soli­ści wyło­nieni w kwa­li­fi­ka­cjach wstęp­nych,  przejdą do dru­giego etapu Konkursu – kwa­li­fi­ka­cji regio­nal­nych. Finał Konkursu zapla­no­wano na 20 - 22 czerwca 2017 r. w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

Brak możliwości komentowania