Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w 19. edycji dorocznego Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego GWIAZDKA 2020. Poniżej znajdziecie regulamin oraz kartę zgłoszenia.

Do pobrania:

Regulamin Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego GWIAZDKA 2020

Karta zgłoszenia

oświadczenie covid

Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny

Gwiazdka 2020

XIX Edycja

REGULAMIN

 1. Uczestnicy konkursu wykonują prace w następujących kategoriach tematycznych:
 • Kartka Bożonarodzeniowa (format A-5, technika dowolna),
 • Anioł (malarstwo, grafika, kolaż, tkanina, rzeźba, płaskorzeźba – format i technika dowolne).

Prosimy o wykorzystanie materiałów recyklingowych, dostępnych w domu (papier, tkanina, fragmenty opakowań, wełna, drewno itp.).

 1. Do konkursu uczestnicy zgłaszają opisaną pracę. Prosimy o przyklejenie wyciętej karty zgłoszenia na jej odwrocie.
 2. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
 • I kategoria: klasy I-III szkół podstawowych,
 • II kategoria: klasy IV-VI szkół podstawowych,
 • III kategoria: klasy VII-VIII szkół podstawowych,
 • IV kategoria: szkoły ponadgimnazjalne.
 1. Kryterium oceny – kreatywność autorów: pomysły dzieci wynikające z ich naturalnej wrażliwości, spontaniczności, umiejętności plastycznych oraz walory estetyczne wykonywanych prac (kolorystyka i jednolitość stylowa), samodzielność.
 2. Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii TDK w terminie 21 grudnia 2020 r. – 3 stycznia 2021 r.
 3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich wykorzystania zgodnie z uznaniem.
 4. Prosimy o przekazanie prac (wraz z kartą i oświadczeniem związanym z zapobieganiem zakażeniu koronawirusem) do TDK w terminie do 21 grudnia 2020 r.
 5. Prace niespełniające kryteriów konkursu nie zostaną do niego zakwalifikowane.
 6. Terminy:
 • zgłaszanie prac do konkursu – 21 grudnia 2020 r. (włącznie),
 • rozstrzygnięcie konkursu, otwarcie wystawy – 22 grudnia 2020 r. godz. 13.00, Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury
 • wystawa pokonkursowa 21 grudnia 2020 r. – 3 stycznia 2021 r.

Uwaga! Organizator zastrzega, że w związku z sytuacją epidemiczną harmonogram może ulec zmianie.

 1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie oraz na utrwalenie wizerunku w celu wykorzystania tych utrwaleń do promocji, reklamy, a także dokumentacji i archiwizacji konkursu.
 2. 11. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

Informacje:

Tarnobrzeski Dom Kultury, Dział Ruchu Amatorskiego ul. Słowackiego 2, Tarnobrzeg
www.tdk.tarnobrzeg.pl
e-mail: elzbieta.miskiewicz@tdk.tarnobrzeg.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika
Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego „Gwiazdka 2020” Tarnobrzeg 2020 r.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tarnobrzeski  Dom Kultury z siedzibą w Tarnobrzegu  (39-400)  przy ul. Słowackiego 2 (dalej: TDK).
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z który można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iodu@tdk.tarnobrzeg.pl
 3. Dane osobowe uczestników Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia konkursu zgodnie z obowiązującym regulaminem imprezy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych uczestnika / uczestnika będącego pod Państwa opieką dla celu określonego w pkt. 3 jest art. 6, ust. 1, lit. a RODO* (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
 5. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, zaufanym dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych, hosting poczty, płatności on-line), dostawcom usług pocztowych i kurierskich oraz dostawcom usług prawnych świadczących usługi dla TDK, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe zebrane na potrzeby realizacji zgłoszenia będą przetwarzane do momentu jej obowiązywania.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu kto ujawnił swoje dane, przysługuje prawo:
 • dostępu do treści danych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia ich przetwarzania.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych lub uczestnika będącego pod Twoją opieką narusza przepisy RODO* masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz  konieczne, do realizacji przez Administratora danych celu zawartego w pkt.3 i tym samym możliwości  uczestnictwa w Bożonarodzeniowym Konkursie Plastycznym.
 3. Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.