Namaluj kobiecość! Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci ze szkół podstawowych do udziału w konkursie malarskim „Ona”.

Za pomocą farb opowiedzmy o tym, z czym kojarzy się słowo Ona. Celem konkursu jest zaprezentowanie myśli, wrażliwości i refleksji dotyczących kobiecości. Różne jej oblicza. Kim są “one”? Czym się zajmują? Co lubią? Jakie mają pasje, priorytety? Co je wyróżnia, co sprawia że są wyjątkowe…  A może jeszcze zupełnie inaczej postrzegasz kobiecość? Konkurs adresowany jest nie tylko do dziewczyn. Jeśli masz siostrę, mamę, babcię, koleżankę – to konkurs dla Ciebie.

Prace należy składać w TDK-u do 4 marca. Rozstrzygnięcie nastąpi w Dniu Kobiet – 8 marca o godz. 15.00 na profilu Facebook Tarnobrzeskiego Domu Kultury.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a ich dzieła zostaną zaprezentowane na stronie internetowej organizatora i na wystawie w Galerii TDK (o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna).

Poniżej regulamin i karta zgłoszenia do pobrania.

Regulamin I Tarnobrzeskiego Konkursu Malarskiego ONA 2021

Karta zgłoszenia Tarnobrzeskiego Konkursu Malarskiego ONA 2021

 

I Tarnobrzeski Konkurs Malarski pt. „Ona”

Tarnobrzeg 2021

REGULAMIN

1. Uczestnicy konkursu wykonują prace w dowolnej technice malarskiej. Format pracy A3. Każdy uczestnik może przesłać  jedną pracę.

Za pomocą farb opowiedzmy o tym, z czym kojarzy się słowo „Ona”.  Konkurs adresowany jest nie tylko do dziewczyn. Jeśli masz siostrę, mamę, babcię, koleżankę. To konkurs dla Ciebie! Celem konkursu jest zaprezentowanie myśli, wrażliwości i refleksji  dotyczących słowa Ona. Różne oblicza kobiecości.  Kim są? Czym się zajmują? Co lubią? Jakie mają pasje, priorytety? Co je wyróżnia, co sprawia że są wyjątkowe…

2. Do konkursu uczestnicy zgłaszają opisaną pracę. Prosimy o przyklejenie wyciętej karty zgłoszenia na jej odwrocie.

3. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

 • I kategoria: klasy I-III szkół podstawowych,
 • II kategoria: klasy IV-VI szkół podstawowych,
 • III kategoria: klasy VII-VIII szkół podstawowych.

4. Kryterium oceny:

 • walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, użycie wybranej techniki malarskiej,
 • estetyka wykonanych prac,
 • oryginalność, kreatywność,
 • twórcze podejście do tematu,
 • samodzielność w wykonaniu pracy.

5. Nagrodzone, wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury i na wystawie w Galerii TDK – jeśli powoli na to sytuacja epidemiczna.

6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich wykorzystania zgodnie z uznaniem.

7. Prosimy o przekazanie prac wraz z kartą do TDK w terminie do 4 marca 2021 r.

8. Prace niespełniające kryteriów konkursu nie zostaną do niego zakwalifikowane.

9. Terminy:

 • zgłaszanie prac do konkursu – 4 marca 2021 r. (włącznie),
 • rozstrzygnięcie konkursu – 8 marca 2021 r. godz. 15.00,
 • Uwaga! Organizator zastrzega, że w związku z sytuacją epidemiczną harmonogram może ulec zmianie.

10. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie oraz na utrwalenie wizerunku w celu wykorzystania tych utrwaleń do promocji, reklamy, a także dokumentacji i archiwizacji konkursu.

11. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

Informacje:

Tarnobrzeski Dom Kultury, Dział Ruchu Amatorskiego ul. Słowackiego 2, Tarnobrzeg
www.tdk.tarnobrzeg.pl
e-mail: karolina.bednarska @tdk.tarnobrzeg.pl
Karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.tdk.tarnobrzeg.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika

I Tarnobrzeskiego Konkursu Malarskiego pt. „Ona”

Tarnobrzeg 2021

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tarnobrzeski Dom Kultury z siedzibą w Tarnobrzegu  (39-400)  przy ul. Słowackiego 2 (dalej: TDK).

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z który można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iodu@tdk.tarnobrzeg.pl

3. Dane osobowe uczestników I Tarnobrzeskiego Konkursu  Malarskiego pt. „Ona” będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia konkursu zgodnie z obowiązującym regulaminem imprezy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych uczestnika / uczestnika będącego pod Państwa opieką dla celu określonego w pkt. 3 jest art. 6, ust. 1, lit. a RODO* (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

5. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, zaufanym dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych, hosting poczty, płatności on-line), dostawcom usług pocztowych i kurierskich oraz dostawcom usług prawnych świadczących usługi dla TDK, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Dane osobowe zebrane na potrzeby realizacji zgłoszenia będą przetwarzane do momentu jej obowiązywania.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu kto ujawnił swoje dane, przysługuje prawo:

 • dostępu do treści danych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia ich przetwarzania.

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych lub uczestnika będącego pod Twoją opieką narusza przepisy RODO* masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz  konieczne, do realizacji przez Administratora danych celu zawartego w pkt.3 i tym samym możliwości  uczestnictwa w I Tarnobrzeskim  Konkursie  Malarskim  pt. „Ona”.

10. Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

Wielkość czcionki