Informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w 2021 r. przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Celem zadań konkursowych jest zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie wiedzy o znaczeniu i wartości dziedzictwa kulturowego regionu oraz poszerzenie kompetencji twórczych i kulturalnych mieszkańców województwa.

Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie ogłoszenia konkursu, Regulamin konkursu oraz wzór oferty, umowy i sprawozdania znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce Kultura – Otwarte konkursy ofert:

https://www.podkarpackie.pl/index.php/kultura/otwarte-konkursy-ofert

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Oddziale mecenatu kulturalnego i ochrony zabytków Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, ul. Lubelska 4, tel. 17 743 30 04, 17 743 30 14 lub adres e-mail: mecenat@podkarpackie.pl

Wielkość czcionki