12 kwietnia 2022r.

PROTOKÓŁ Z PRACY KOMISJI ARTYSTYCZNEJ
XVI Edycji Konkursu
„Tradycyjne Obrzędy Polskie – Wielkanocny Konkurs Plastyczny”

Komisja Artystyczna w skła­dzie:
Magdalena Stokłosa – instruktor pla­styki TDK
Elżbieta Miśkiewicz- Zamojska- instruktor pla­styki TDK
Stanisław Dziubak – arty­sta pla­styk TDK

Po obejrzeniu 86 prac nadesłanych na konkurs
Postanowiła przy­znać nastę­pu­jące nagrody:

1/ Błażej Ciekot  – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pani Ewa Sowińska

2/ Emilia Kozieł – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach, opiekun artystyczny Pani  Kinga Roszuk

3/ Kamil Złotek – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach, opiekun artystyczny Pani  Kinga Roszuk

4/ Szymon Bąk – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach, opiekun artystyczny Pani  Kinga Roszuk

wyróżnienia:

1/ Izabella Boroń – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pani Anna Stec- Kubik

2/ Alina Boon – opiekun artystyczny Ian Boon

3/ Tomasz Zwolski – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pani Ewa Sowińska

4/ Kinga Napieracz – Zespół Szkół Społecznych Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

5/ Michał Rosiecki – Zespół Szkół Społecznych Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

6/ Joanna Zielińska – Zespół Szkół Społecznych Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

Komisja arty­styczna dzię­kuje auto­rom i opie­ku­nom arty­stycz­nym za udział w kon­kur­sie.
Jednocześnie pra­gnie poin­for­mo­wać, iż kry­te­rium oceny była kre­atyw­ność auto­rów (pomy­sły dzieci wyni­ka­jący z ich natu­ral­nej wraż­li­wo­ści,  spon­ta­nicz­no­ści, umie­jęt­no­ści pla­stycz­nych), samo­dziel­ność wyko­na­nych prac oraz ich walory este­tyczne (kolo­ry­styka i jed­no­litość stylowa).