Zapraszamy młodych widzów na niebanalną insc­eniza­cję jed­nego z najsłyn­niejszych frag­men­tów „Baśni z 1001 nocy” – opowieści o Ala­dynie i jego cud­ownej lampie. 13 kwietnia tę opowieść przedstawi widzom w Biuro Promocji Kultury z Krakowa. Będzie to kolejny element programu profilaktyki uzależnień realizowany w TDK.

Główna postać – Ala­dyn, to biedny chłopak, zamieszku­jący piękne, lecz bardzo zanieczyszc­zone królestwo. Jego ciężkie życie odmienia się za sprawą niezwykłej lampy, z której pojawia się Dżinn i chce spełnić jego trzy życzenia. Jed­nak nasz bohater zami­ast bogactw i szczęś­cia prag­nie ura­tować Ziemię przed nad­cią­ga­jącą nieuchron­nie katas­trofą eko­log­iczną (i tym samym zdobyć serce księżniczki Dżas­miny).
Tem­atyką spek­taklu są zagad­nienia związane z niską emisją, smo­giem, zanieczyszcze­niem powi­etrza, seg­re­gacją odpadów i degradacją środowiska nat­u­ral­nego.

Przed­staw­ie­nie „Ala­dyn: na ratunek światu” to również wesoła, inter­ak­ty­wna zabawa z dziecięcą pub­licznoś­cią. Są tutaj konkursy, dużo piosenek i wspani­ałej muzyki, mnóstwo humoru, bar­wne kostiumy i piękna scenografia. Nie można też zapom­i­nać o niewąt­pli­wych walo­rach eduka­cyjnych tej insc­eniza­cji. Pro­fesjon­alni aktorzy teatralni z wielo­let­nim doświad­cze­niem stanowią gwarancję udanego spek­taklu i doskon­ałej zabawy! 

***

Program przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów klas od 1 do 6.

 

13 kwietnia 2023 r., godz. 9.00 i 10.30

Cena biletu: 5 zł

Informacje i rezerwacje: TDK – Dział Organizacji Imprez, p. 47, tel. 15 822 21 10 wew. 32