Wernisaż wystawy i wręczenie nagród w Konkursie TRADYCYJNE OBRZĘDY POLSKIE - WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY

PROTOKÓŁ Z PRACY KOMISJI ARTYSTYCZNEJ
X Edycji Konkursu
„Tradycyjne Obrzędy Polskie - Wielkanocny Konkurs Plastyczny”

Komisja Artystyczna w skła­dzie :
Bożena Wójtowicz-Ślęzak - arty­sta pla­styk TDK
Beata Wianecka-Długoń - histo­ryk sztuki TDK
Stanisław Dziubak – arty­sta pla­styk TDK

Postanowiła przy­znać nastę­pu­jące nagrody :

 1/ Julia Chmielewska - Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Gorzycach, opie­kun Pani Kinga Roszuk

2/ Mikołąj Lewandowski - Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Gorzycach, opie­kun Pani Kinga Roszuk

3/ Nikodem Błasiak - Dziecięca Pracownia Plastyczna TDK

4/ Aleksandra Juryś - Dziecięca Pracownia Plastyczna TDK

5/ Róża Mrozińska - Dziecięca Pracownia Plastyczna TDK

6/ Antek Szmuc - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tarnobrzegu, opie­kun Pan Grzegorz Gerba

7/ Martyna Bednarz - Szkoła Podstawowa w Furmanach, opie­kun Pani Kinga Roszuk

8/ Julia Karbarz - Zespół Szkół Społecznych Nr 1 w Tarnobrzegu, opie­kun Pan Przemysław Zamojski

9/ Maria Rożek - Zespół Szkół Społecznych Nr 1 w Tarnobrzegu, opie­kun Pan Przemysław Zamojski

10/ Maria Juda - Zespół Szkół Społecznych Nr 1 w Tarnobrzegu, opie­kun Pan Przemysław Zamojski

Komisja arty­styczna dzię­kuje auto­rom i opie­ku­nom arty­stycz­nym za udział w kon­kur­sie.
Jednocześnie pra­gnie poin­for­mo­wać, iż kry­te­rium oceny była kre­atyw­ność auto­rów (pomy­sły dzieci wyni­ka­jący z ich natu­ral­nej wraż­li­wo­ści,  spon­ta­nicz­no­ści, umie­jęt­no­ści pla­stycz­nych), samo­dziel­ność wyko­na­nych prac oraz ich walory este­tyczne (kolo­ry­styka i jed­no­li­tość sty­lowa).

Tarnobrzeski Dom Kultury  11 kwiet­nia 2017 r.

Brak możliwości komentowania